Справка Шагаа 2017.

28.02.2017

Справка

Шагаа 2017.

Школага Шагаа га белеткел ажылдары 13-18 тин неделязында  эгелээн турган. Февраль 18-те 1 классчылар шагаазын демдеглээн, кышкы немелде дыштанылга мурнунда, аас-чогаал моорейлерин класс башкылары эрттирген.

Эге школага Шагаа 12 шакта эгелээн, класс  бурузу тыва оюннарны бараалгаткан, 2а-салаалар биле оюн, 2б сайзанак, 3 класс –даалы, 4 класстар оюн коргуспээн (кажык), ыры ырлаан.  Билчир Ч.Л. 3 класс  колдап эрттирген.  1ги черни 3 класс, 2б класс-2 черни алган, 3 черде-2б класс. Тыва хеп моорейинге эге школадан 28 оореникчи бараалгаан, оон иштинде бурун хептиг  12 уруглар бар болган.  Шанналдыг черлерже киргеннер: Шыдарай Ай-Белек, Ортол Эренчин, Аракчаа Темуджин, Дондай Виолета, Баян Даира, Шалык Долума.

Ортумак класстардан 7 класс  (Идам А.Я.) 4 ада-иезинин киржилгези биле шагаага йорээл номчуп киришкен. Сценка-коргузуглер бараалгаткан- 5 класстар- Ыяш дугайында (3 черде), шулуктер чугаалап, йорээл номчаан, 6 класстар- Сут дугайында (1 место). Кылган чемнерин делгээн: чокпек, саржаг, сут, суттуг шай, ааржы курут, 7 класс- Тараа дугайында (2 место). Ыры ырлап, аас-чогаалга моорейлешкен.

Улуг класстар 8-11 класстар- сценка коргуузунде Шай дугайында коргузуп тургаш 8 класс бараалгаткан (2ги черни алган)  Янзы-буру шайларнын хевирлерин коргускен: багульник, долааналыг шай, суттуг шай, ыт каттыг шай. Йорээл, улегер домак, шулукту номчаан, Анчы кижинин езулалдарын 9 класс коргускен (3-ку черге толептиг болган) чарынчы, боолар, тыва хеп сын ажыглаан, улегер-домактар, езулалдар, йорээл номчуп куусеткен,  10-11 класстар Ойтулааш оюнун чараш-ойнап коргускеш 1 черни чаалап алган, школанын чангыс аай тыва хептерин ажыглаан. Кууселдези шынарлыг болган, Кожамыктар, ырылар, аскак-кадай оюнун, танцы, чинчи-чажырарын ойнап куусеткен.

00000